A/ Prevádzkovateľ a majiteľ webu hairweb.sk je RIDANI s.r.o. Hlavná 45, 04001 Košice, Slovensko, IČO: 36594679, IČ DPH: SK202201741 Obchodný register: Košice, Oddiel: Sro, Vložka 16735/V
B/ Každý užívateľ webu hairweb.sk je povinný riadiť sa pravidlami a podmienkami tohto webu.
C/ Užívateľom služieb webu je každá osoba, ktorá web používa, pri využívaní služieb tohto webu pristúpila k týmto Podmienkam; alebo každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistruje a/alebo sa už zaregistrovala v rámci využívania niektorej konkrétnej služby webu.
D/ Prevádzkovateľ webu hairweb.sk (ďalej len web) je oprávneným prevádzkovateľom a správcom webu (ďalej len Majiteľ). V rámci prevádzky tohto webu poskytuje Majiteľ služby, ktoré umožňujú užívateľom čítať, prezerať či vkladať na web textové, obrazové a zvukové informácie (ďalej len Dáta). Služby webu môžu umožňovať tieto informácie zobrazovať, zasielať, prehrávať, mazať alebo s nimi inak ďalej pracovať. Pri používaní jednotlivých služieb môže web využívať ponúkané služby prepojených webov. Služby uľahčujú užívateľovi aj prístup na ďalšie weby prevádzkované Správcom.
E/ Podmienkou pre vstup či využitie služieb webu je pristúpenie užívateľa k Podmienkam. Užívateľ, ktorý pred zverejnením týchto Podmienok pristúpil k predchádzajúcim platným podmienkam a naďalej sa s odvolaním na vyššie uvedené Podmienky prihlasuje, sa považuje za užívateľa, ktorý pristúpil k platným novelizovaným Podmienkam. Pristúpením k Podmienkam užívateľ pristupuje k týmto Podmienkam a akceptuje všetky ich ustanovenia.
F/ Pri využití služieb webu je užívateľ povinný uviesť len platnú emailovú adresu, popr. ďalšie údaje požadované Správcom. Údaje vložené do registračného formuláru slúžia len pre potreby registrácie a v prípade Konto Kaderníctvo a Konto Bussines pre zverejnenie v našom katalógu a sú uložené na servroch spoločnosti OVH.com. Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.
Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára. Dáta sú tiež využívané službou Google Analytic. Viac na https://policies.google.com/
Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.
Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.
Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.
Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.
Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.
Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.
Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
G/ Pre Dáta, ktoré užívateľ na web vkladá, platia určité pokyny a obmedzenia. Tieto pokyny sú zverejnené priamo na stránkach webu, prostredníctvom ktorých užívateľ Dáta vkladá. Užívateľ je povinný tieto pokyny rešpektovať.
H/ Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach užívateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, zobrazovať, prevádzať, reprodukovať, publikovať, licencovať, odovzdávať alebo predávať akékoľvek informácie, softvér, produkty alebo služby získané zo služieb webu ani z nich vytvárať odvodené diela. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby webu na akékoľvek účely odporujúce zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby webu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu webov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto webov alebo služieb webu inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb webu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom webov prevádzkovaných Správcom.
I/ Užívateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že služby webu môžu zahŕňať prepojenie na iné webové weby (ďalej len Prepojené weby). Prepojené weby nie sú kontrolované Správcom a tento nie je zodpovedný za obsah žiadneho prepojeného webu, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach Prepojených webov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie Prepojených webov. Majiteľ nie je zodpovedný za žiadnu formu prenosu prijatého od akéhokoľvek Prepojeného webu. Zahrnutie týchto prepojení do služieb webu neznamená, že by Majiteľ schvaľoval obsah týchto webov alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi. Užívateľ nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámil s podmienkami, za ktorých je možné tieto weby používať a je zodpovedný za dodržiavanie týchto podmienok.
J/ Pôvodcom obsahu webu sú autori príspevkov, ktorí poskytli Majiteľovi webu právo použiť svoje diela ich oznámením verejnosti, prípadne ďalšími spôsobmi použitia. Majiteľ webu neodpovedá za obsah príspevkov ani za obsah ich obrazovej dokumentácie.
K/ V prípade, že užívateľ webu poskytne Majiteľovi webu svoje údaje, ktorými sa rozumejú e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefón, adresa a iné údaje, môže užívateľ požiadať Majiteľa o vymazanie týchto dát z databázy Majiteľa a to aj bez udania dôvodov. Majiteľ tak učiní na základe písomnej žiadosti užívateľa, ktorý žiadosť doručí Majiteľovi formou doporučeného listu na adresu RIDANI s.r.o. Hlavná 45, 04001 Košice, Slovensko. Vymazanie potom Majiteľ vykoná do 30 dní odo dňa doručenia tohto prehlásenia Majiteľovi. O vykonaní tohto kroku nie je Majiteľ užívateľa povinný informovať.
L/ Užívateľ berie na vedomie, že Dáta, ktoré dobrovoľne poskytne do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou osobou. Majiteľ ale nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k dátam jednotlivých užívateľov alebo k ich účtom alebo k príslušnej databáze Majiteľa či jeho partnerov využívajúcich služby webu a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Užívateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.
M/ Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb webu odovzdá svoje písomné príspevky, články, názory, pripomienky, fotografie, ilustrácie alebo iný obsah (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Majiteľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, ak sú dielom v zmysle zák. č. 383/1997 Z.z., o autorskom práve (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo predávať akékoľvek takéto komunikácie a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neodmedzené práva na vykonávanie akýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Majiteľovi povinnosť tieto akokoľvek užívať a je oprávnený tieto príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Majiteľa k príspevkom nenáleží užívateľovi úplata.
N/ Majiteľ je oprávnený sledovať údaje z profilu služieb webu jednotlivých užívateľov pre štatistické účely. Je oprávnený informovať Prepojené weby o štatistických údajoch týkajúcich sa užívateľov služieb webu. Je oprávnený zverejňovať tieto informácie. Tieto zostavy nebudú obsahovať žiadne údaje, na základe ktorých by mohol byť užívateľ kontaktovaný bez jeho predchádzajúcej požiadavky alebo popr. identifikovaný. Užívateľ služieb webu s týmto výslovne súhlasí.
O/ Majiteľ je oprávnený odtajniť údaje užívateľa webu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych či správnych konaní vedených so Správcom, alebo proti Majiteľovi; aby boli chránené či bránené práva Majiteľa alebo prevádzkovateľov Prepojených webov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť užívateľov produktov Majiteľa, poskytovaných v rámci tohto webu alebo tretích osôb.
P/ Majiteľ prehlasuje, že zavedeniu služieb webu sa venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktorá by pri riadnom využívaní služby webu mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.
R/ Majiteľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb webu ani za spôsob akým služby webu využívajú. Majiteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb webu užívateľmi či tretími osobami.
S/ Majiteľ nenesie žiadnou zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb webu. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb webu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
T/ Majiteľ je oprávnený bez súhlasu Užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby webu upravovať alebo inovovať.
U/ Majiteľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach webu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok. Je v záujme užívateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.
V/ Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb webu po vykonaní týchto zmien Správcom, považuje sa to za bezvýhradný súhlas so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.
W/ Služby webu môžu odosielať užívateľom webu správy formou elektronickej pošty, SMS alebo MMS, ktorými užívateľ dostáva požadované informácie. Majiteľ je oprávnený informovať touto formou užívateľa o službách webu.
X/ Otázky, podnety a prípadné sťažnosti týkajúce sa služieb webu alebo týchto Podmienok môžu užívatelia zasielať prostredníctvom služby MÁTE DOTAZ K WEBU.
Y/ Zmenou oprávneného Majiteľa tieto podmienky nezanikajú a v plnom zmení z nich plynúce práva a povinnosti prechádzajú na nového Majiteľa.
Z/ Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.